Fidelizare - Novus Medical

Card fidelitate Novus Medical

REGULAMENT OFICIAL

Cardul de fidelitate Elit Medical este disponibil în cadrul clinicii Elit Medical. Clientul poate beneficia de acest card în urma efectuării unei consultații / investigație medicală la orice specialitate sau în urma efectuării de analize medicale în cadrul clinicii Elit Medical, în valoare de minimum 100 de lei. Cardul de fidelitate Elit Medical oferă participanților un discount prin acumulare de puncte de fidelitate la plata serviciilor achiziționate în cadrul clinicii Elit Medical, puncte care se pot utiliza pentru a achita ulterior alte servicii. Se acumulează puncte în valoare de 5% din suma plătită cu numerar sau card bancar, la fiecare tranzacție; fiecare punct acumulat reprezintă 1 leu.Nu se acordă puncte pentru sumele care nu sunt plătite cu numerar sau cu card bancar, și nu se pot acumula/utiliza puncte pentru servicii care fac obiectul altor reduceri sau promoții.

Regulament

SECȚIUNEA 1: Organizatorul și informarea participanților la program:
 
Acest program de fidNovusate este organizat și desfășurat de Novus Medical S.R.L., cu sediul în Ploiești, str. Vasile Lupu nr.2, bloc 32 E și F – parter, punct de lucru în Bulevardul Republicii, nr 143, bl 31B1-B2, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1267/2006, cod unic de înregistrare 18745548, reprezentată prin Filip Marilena Iuliana – Administrator .

Clienții Novus Medical care beneficiază de acest card sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menționate mai jos – denumit în continuare „Regulament Oficial”. Regulamentul Oficial stă la dispoziția oricărui participant la program, pentru consultare, la sediul clinicii Novus Medical și la punctul de lucru sau pe website-ul www.Novusmedical.ro.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public.

SECȚIUNEA 2: Zona de desfășurare a programului:

Programul este organizat și se desfășoară doar în cadrul clinicii Novus Medical.

SECȚIUNEA 3: Durata programului:

Programul de fidNovusate a fost lansat la data de 20.06.2019 și are durată nelimitată în timp. Novus Medical are dreptul să hotărască, în orice moment, încetarea programului. Înștiințarea referitoare la încetarea programului va fi afișată de Novus Medical cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării programului. Programul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 4: Condiții de participare:

Poate fi membru al programului de fidNovusate Novus Medical orice persoană fizică ce are domiciliul stabil în România și a împlinit 16 ani. La program se poate participa numai prin completarea și semnarea formularului de înscriere. Participantul este obligat să completeze integral formularul de înscriere, cu datele reale și citeț. Participantul este, de asemenea, obligat să completeze toate câmpurile marcate ca obligatorii în formularul de înscriere. Aceste câmpuri sunt: nume și prenume, CNP, adresa de domiciliu (localitate, stradă, număr, județ/sector), e-mail, număr de telefon, număr card, data, semnătura.

Formularul de înscriere în program se completează și se predă la sediul clinicii sau punctul de lucru – aparținând Novus Medical, în funcție de locația unde a fost efectuat serviciul medical. Formularul nesemnat sau conținând date incomplete (inclusiv lipsa bifării acordului afirmativ) nu este valid, ceea ce atrage după sine imposibilitatea eliberării cardului de fidNovusate. Formularul se printează din sistemul informatic cu datele precompletate, având opțiunea de a nota adresa de email, în cazul în care pacienții doresc comunicări pe email, dacă în sistemul informatic adresa de email nu a fost înregistrată până la acel moment.

În cazul pacienților minori formularul se printează precompletat cu datele părintelui/tutorelui sau ale reprezentantului legal, iar în sistemul informatic se adaugă cardul și pe numele părintelui/tutorelui/reprezentantului legal și pe numele minorului.

SECȚIUNEA 5: Cardul de fidNovusate Novus Medical:

Cardul Novus Medical este disponibil la sediul clinicii Novus Medical din localitatea Ploiești, Str. Vasile Lupu nr. 2, bloc 32 EF-parter și la punctul de lucru din B-dul Republicii nr. 143, bloc 31B1-B2, parter. Clientul poate beneficia de cardul Novus Medical în urma efectuării unei consultații / investigație medicală la orice specialitate sau în urma efectuării de analize medicale în cadrul clinicii Novus Medical, în valoare de minimum 100  de lei. Cardul de fidNovusate Novus Medical oferă participanților un discount prin acumulare de puncte de fidNovusate la plata serviciilor achiziționate în cadrul clinicii Novus Medical, puncte care se pot utiliza pentru a achita ulterior alte servicii. Se acumulează puncte în valoarea de 5% din suma plătită cu numerar sau card bancar, la fiecare tranzacție; fiecare punct acumulat reprezintă 1 leu. Nu se acordă puncte pentru sumele care nu sunt plătite cu numerar sau cu card bancar, și nu se pot acumula/utiliza puncte pentru servicii care fac obiectul altor reduceri sau promoții.

Procentul numărului de puncte acumulate poate fi modificat de Organizator periodic și va fi comunicat în regulamentul actualizat pe site-ul www.Novusmedical.ro sau la sediul clinicii.

SECȚIUNEA 6: Folosirea cardului de fidNovusate Novus Medical:

Pentru utilizarea punctelor acumulate, Participantul va trebui să anunțe că este posesor de Card FidNovusate Novus Medical.

SECȚIUNEA 7: Cardurile deteriorate, pierdute sau furate:

Dacă un card Novus Medical s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, trebuie anunțat imediat la numărul de telefon 0244595038. Odată cu înștiințarea se va comunica numele, adresa și celelalte date de identificare ale posesorului de card. Participantul care își pierde cardul sau îi este furat are dreptul la un nou card. 

SECȚIUNEA 8: Funcționarea serviciului de relații cu clienții:

Posesorii de card pot obține informații referitoare la funcționarea programului de fidNovusate și folosirea cardului apelând numărul de telefon 0244595038. În scopul protejării datelor personale ale participanților la programul de fidNovusate, Organizatorul va solicita anumite informații pentru a stabili identitatea clientului. Dacă Organizatorul nu a stabilit în mod corespunzător identitatea Participantului, el este îndreptățit să refuze furnizarea de informații.

SECȚIUNEA 9: Protecția datelor cu caracter personal din perspectiva Regulamentului European nr. 2016/679:

Prezentul Regulament Oficial stă în mod gratuit la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, putând fi consultat în cadrul clinicii Novus Medical și pe site-ul www.Novusmedical.ro.

Participarea la Programul de fidNovusate implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament Oficial. Novus MEDICAL se aliniază Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE aplicabil din data de 25 mai 2018.

Organizatorul Novus MEDICAL – prelucrează date cu caracter personal cu privire la participanți în vederea îndeplinirii unor operațiuni și scopuri legitime legate de desfășurarea activităților de acordare de reduceri la serviciile clinicii, de marketing și publicitate specifice derulării activității și în baza consimțământului acordat de persoanele fizice în momentul completării Formularului de înscriere în programul Card FidNovusate Novus Medical.

Datele cu Caracter Personal vor fi colectate și prelucrate în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679(GDPR). Datele ce urmează a fi colectate direct de la participanți, persoane fizice vizate, clienții Novus MEDICAL se refera la: nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu (localitate, stradă, număr, județ/sector), e-mail, număr de telefon, număr card, data, semnătura. Novus MEDICAL garantează că în cadrul acestui Program de FidNovusate nu se prelucrează date cu caracter special (date medicale).

Informațiile vor fi colectate prin mijloace automate sau prin mijloace manuale, cu respectarea tuturor restricțiilor de securitate si protecție impuse de legislația în vigoare. Informațiile vor fi folosite în scopul unor acțiuni de marketing și publicitate respectiv eliberarea cardurilor de fidNovusate, acordarea unor reduceri la serviciile oferite de Novus MEDICAL, în baza cardurilor de fidNovusate conform politicii Novus MEDICAL și a notificării dumneavoastră despre serviciile clinicii noastre.  Pacienții Novus MEDICAL care dețin cardul de fidNovusate pot primi informații referitoare la programe speciale de prevenție, diverse specialități medicale, servicii noi din sfera analizelor medicale sau diferitelor specialități medicale, inclusiv evenimente pe teme medicale organizate de Novus MEDICAL.

Fiecare card de fidNovusate eliberat va avea atribuit un număr pentru identificare. Cardurile de fidNovusate pot fi transmise și utilizate de către membrii de familie ai titularului cu condiția completării formularului de înscriere de către fiecare membru de familie, cu excepția pacienților minori.

De asemenea, datele privind istoricul serviciilor accesate vor fi prelucrate prin intermediul deciziilor automate în interesul legitim al Operatorului – Novus MEDICAL de a îmbunătăți calitatea relației cu pacienții.

Novus MEDICAL va prelucra datele cu caracter personal care fac obiectul Regulamentului Card FidNovusate Novus Medical până la solicitarea persoanei vizate de retragere a consimțământului.

Novus MEDICAL va înceta prelucrarea datelor personale în scopul acordării beneficiilor în baza cardului de fidNovusate, de îndată ce persoana își va retrage consimțământul acordat pentru utilizarea datelor sale în acest scop.

De asemenea, în cazul în care pacientul și-a exprimat consimțământul prin completarea formularului de înscriere a datelor sale pentru ca numărul de telefon și/sau adresa sa de email să fie prelucrate și în scop de marketing direct, Novus MEDICAL va prelucra aceste date în vederea transmiterii de informații cu privire la diverse campanii promoționale/oferte pacienților clinicii prin SMS și Newsletter.

Novus MEDICAL va înceta prelucrarea datelor personale în scop de marketing de îndata ce persoana vizată își va retrage consimțământul acordat pentru utilizarea datelor sale în acest scop sau se va opune prelucrării datelor sale.

Novus MEDICAL aduce la cunoștința fiecărei persoane vizate că beneficiază în mod gratuit de următoarele drepturi în conformitate cu Regulamentul european 2016/679.

• Dreptul de retragere a consimțământului acolo unde prelucrarea se face în baza consimțământului;
• Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale;
• Dreptul de acces asupra datelor;
•Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
• Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”);
• Dreptul la restricționarea prelucrării;
• Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre persoana vizata către alt operator;
• Dreptul de a se opune prelucrării datelor;
• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;
• Dreptul de a se adresa justiției;
• Dreptul de a formula o plângere în fața Autorității de Supraveghere.

Persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimțământul privind prelucrarea datelor personale, fără ca retragerea să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului, pănă la acea dată.

Furnizarea datelor cu caracter personal solicitate prin formularul de înscriere are un caracter obligatoriu. Refuzul de a pune la dispoziția clinicii  aceste date duce la imposibilitatea eliberării cardului de fidNovusate. Clinica garantează că datele solicitate prin formularul de înscriere nu se transferă în străinătate.

Novus MEDICAL aduce la cunoștința fiecărei persoane fizice vizate faptul că:

• Dacă dorește să își exercite drepturile, o poate face prin înregistrarea unei cereri scrise, ce se depune la sediul/punctul de lucru alNovus MEDICAL S.R.L. sau printr-o cerere scrisă transmisă la adresa de e-mail dpo@Novusmedical.ro ;
• Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există și excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să se poată decide dacă aceasta este întemeiată sau nu, informând persoanele vizate despre aceasta;
• Clinica va încerca să răspundă solicitării acesteia în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.

Novus MEDICAL S.R.L. informează participanții că la nivelul României funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („A.N.S.P.D.C.P.”) și că aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro.

SECȚIUNEA 10: Regulamentul oficial:

Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare în mod gratuit oricărui participant în cadrul clinicii Novus Medical. Pentru informații suplimentare, se poate apela numărul de telefon 0244595038 sau accesa adresa de site www.Novusmedical.ro. Prin participarea la acest Program, participanții sunt de acord sa respecte și să se conformeze termenelor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.